اعضای هیئت مدیره

دکتر غلامرضا نوری رئیس هیئت مدیره

احمد خورشید سوار مدیر عامل

سعید مقیسه نائب رئیس هیئت مدیره

ساختار سازمانی تکتا

احمد خورشید سوار مدیر عامل

khorshidsavar@takta.com

02188055580 – داخلی 301

سید امین صانعی مهری مشاور عالی مدیرعامل

saneey@takta.com

02188055580 – داخلی 341