اعضای هیئت مدیره

محمد شجائیان رئیس هیئت مدیره

دکتر غلامرضا نوری نائب رئیس هیئت مدیره

علی اصغر جوشقان نژاد مدیر عامل

ساختار سازمانی تکتا