انواع آنتن

 

حوزه تخصصی پروژهاي تولید، نصب‌وراه‌اندازی و تست آنتن

_
تاریخچه محصولات
طراحی و تولید نزديک به2000 عدد آنتن FM به همراه فیكساسیون1385-1392
طراحی و تولید بیش از 5000 دستگاه آنتن پانل باند UHF با کنكتور ورودي 7/8 و 7/16 1386-1392
طراحی و تولید بیش از ۱۱۰۰۰ عدد آنتن استقراري1387-1391
تست انواع آنتن1367 تا کنون
محصولات
ﺁﻧﺘﻦ VHF BAND-Iمشاهده جزئیات

VHF BAND-I

اطلاعات کلی :

ﺁﻧﺘﻦ ﭘﺎﻧﻠﯽ ﺟﻬﺘﯽ ( V-Pol or H-Pol, 5…..7dBi )

ﺁﻧﺘﻦ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪهاﯼ رادﻳﻮﻳﯽ کم‌ﻗﺪرت، ﻣیان‌قدرت و پرقدرتمشاهده جزئیات

VHF BAND-II (FM BAND)

شامل  :

ﺁﻧﺘﻦ ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺖ ﺑﺎ ﭘﺘﺮن ﺗﺮﺟﻴﺤﯽ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺳﻤﺖ (V-Pol)

ﺁﻧﺘﻦ ﭘﺎﻧﻠﯽ ﺟﻬﺘﯽ (V-Pol or H-Pol, 5….9dBi)

ﺁﻧﺘﻦ ﺁراﻳﻪ اﯼ ﭘﺎﻧﻠﯽ ﺟﻬﺘﯽ ﺑﺮاﯼ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺎﻻﺗﺮ

آنتن Log-Periodic (V-Pol or H-Pol)

BAND-II VHF

شامل :

ﺁﻧﺘﻦ ﻳﺎﮔﯽ ﺟﻬﺘﯽ (4 ….12dBi)

ﺁﻧﺘﻦ ﻳﺎﮔﯽ ﺟﻬﺘﯽ (6 ….10dBi)

ﺁﻧﺘﻦ ﺁراﻳﻪ‌اﯼ ﭘﺎﻧﻠﯽ ﺟﻬﺘﯽ ﺑﺮاﯼ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺎﻻﺗﺮ

آنتن Log- Periodic

UHF BAND

شامل :

آنتن پانلی جهتی تخت Full Radome (7 ….20dBi)

آنتن Full Radome Log-Periodic

آنتن (900,1800MHz) GSMمشاهده جزئیات

(900,1800MHz) GSM

شامل :

آنتن تمام‌جهت Full Radome V-Pol

آنتن پانلی تخت جهتی (6 …18dBi. 65° …120° in H-Plane)Full Radome V-Pol

آنتن پانلی تخت جهتی (6 …18dBi. 65° …120° in H-Plane)Full Radome X-Pol

آنتن‌های سهمیمشاهده جزئیات

آنتن‌های سهمی

شامل :

آنتن 10-12GHz (0.9, 1.2, 1.8, 2.4m fiberglass)

آنتن بوقی (1 … 12GHz)

آنتن‌های مخصوصمشاهده جزئیات

آنتن‌های مخصوص

شامل :

  • آنتن 108-174 MHz (Tx,Rx)
  • آنتن آرایه‌ای تمام‌جهت V-Pol (5 …10dBi)
  • آنتن جهتی یاگی V-Pol ( 5 …12dBi )
  • آنتن جهتی یاگی X-Pol
  • آنتن 400- 460 MHz (Tx , Rx )
  • آنتن تمام‌جهت آرایه‌ای ( 5 … 12dBi ) V-Pol
  • آنتن جهتی یاگی V-Pol ( 5 …17dBi)